Vad kan vi veta om Jesus?

Jesus är den mest kända personen genom historien. En lista på de de 100 mes kända personerna finns här.

Det finns många källor om Jesus som gör anspråk på att berätta vem han var. Den viktigaste källan är Bibeln men det finns även många skrifter utanför Bibeln som berättar om Jesus. Den viktigaste av dessa är den judiske historikern Josefus som bekräftar att en Jesus från Nasaret levde i Israel, hade många efterföljare och blev korsfäst i Jerusalem runt år 30. Att Jesus har existerat som person råder det därför vetenskaplig enighet om. Den stora frågan är vad vi kan veta om honom och hur tillförlitliga de uppgifterna är? 

Är Bibeln en trovärdig källa om Jesus? 

När man studerar och bedömer historiska texter så finns det några generella principer som man brukar använda för att utröna om påståenden är sanna och texterna därmed tillförlitliga. Denna del av vetenskapen kallas textkritik och de viktigaste av dessa principer är: 

–       Hur lång tid var det mellan en händelse inträffade och den skrevs ner? 

Om detta avstånd var långt så är det risk att mytbildningar och tillrättalägganden har påverkat den berättelse  som ligger till grund för texten. Är det däremot så att en händelse skrivs ner kort tid  efter att den har inträffat  och att den skrivs av ögonvittnen, så är det mer troligt att de minns, och har skrivit ner, korrekt. 

–       Finns det vittnen som kan bekräfta det som skrivs redan när det skrivs?

Det är svårt att motbevisa ett påstående om en person som redan är död, men om det handlar om en nu levande människa är påståenden lättare att verifiera. Skriver man därför en text som inte stämmer aktar man sig därför för att ta med fakta som enkelt kan motbevisas. 

–       Hur många gamla kopior finns det av texten? 

En text som har kopierats om och om igen finns det alltid risk att den har förändrats. Dels av rent mänskliga misstag och missuppfattningar, dels av rent medvetna tillrättalägganden så att det man tycker är viktigt kommer fram. Ofta vill till exempel anhängare av religioner och ideologier gärna försköna sina ledare och därmed tona ned deras dåliga sidor. Finns det då många gamla kopior av en skrift kan man jämföra dessa med varandra och se om det finns skillnader. 

–       Finns det andra källor som bekräftar den aktuella texten? 

Om en person enbart hävdar något själv och det inte finns några andra vittnen som kan bekräfta de faktiska händelserna så är personens trovärdighet låg. Finns det däremot andra vittnen som kan bekräfta vad som skedde blir det en bekräftelse på personens utsaga. Är det dessutom utomstående och neutrala, eller till och med kritiska personer, som bekräftar vad som har hänt så skapar det ännu högre trovärdighet för texten. 

–       Verkar texten tillrättalagd eller mer autentisk? 

En del texter författas av personen som texten också handlar om och då blir det lätt att man vill framställa sig själv så bra som möjligt. En del biografier och hyllningsböcker är ofta skrivna på detta sätt och vi inser då att det vi läser inte är en objektiv beskrivning av personen. Är det däremot en beskrivning  som innehåller såväl bra som dåliga sidor hos en person, så är det mer trovärdigt än en beskrivning som enbart beskriver en personens goda sidor. Ytterligare en nivå av trovärdighet kommer om även den som har skrivit ner berättelsen tar med sina egna dåliga sidor och tillkortakommanden. Finns sådant med i en text ökar det trovärdigheten för att texten inte är tillrättalagd utan autentisk. Om vi utifrån ovanstående principer bedömer de fyra evangelierna i Bibeln (vilka är de texter som berättar om Jesu liv) ser vi följande. Markusevangeliet, som är yngst, skrevs mellan 20-30 år efter Jesu död medan  Johannesevangeliet som är äldst skrevs cirka 50 år efter hans död. Alla dessa texter skrevs av människor som själva hade varit med under Jesu liv eller som hade mött människor som själva hade varit med. Alla fyra evangelierna kommer med tydliga berättelser om Jesu liv och död och tre av dessa skrevs så pass tätt inpå att det måste ha funnits många människor som fortfarande levde och som hade kunnat motbevisa påståenden som inte var sanna. Trovärdigheten i Bibeltexten blir också hög eftersom det finns många berättelser om hur Jesus inte alls togs emot väl, utan både individer och grupper tyckte illa honom. Jesu  lärjungar klantar flera gånger till det och vid ett tillfälle utbrister Jesus till och med att han hellre skulle vilja vara död än behöva vara med dem. Detta tyder på att texten är autentisk och inte tillrättalagd eftersom det var dessa lärjungar som sedan blev de viktigaste ledarna för de första kristna. Vi kan alltså utgå från att Bibelns texter om Jesus är historiskt trovärdiga och att vi därför kan använda också dem för att hämta tillförlitlig kunskap om Jesu liv.

För den som vill veta mer om vad vi kan vet om Jesus föreslår jag Dick Harrissons bok “Jesus” ISBN: 9789177896005

När levde Jesus? 

Jesu födelse tidsbestäms i Bibeln dels av när Quirinius var ståthållare i provinsen Syrien , dels när Augustus var Kejsare i Rom. Av källor utanför Bibeln vet vi att det intervall som dessa två regerade samtidigt var år 7 till 4 före vår tideräknings början. Det är alltså någon gång däremellan  som Jesus föds i byn Betlehem, strax utanför Jerusalem i nuvarande Israel. Jesu död sker på Långfredagen runt år 30 efter vår tideräknings början. Det finns ytterligare ett par år som är möjliga på grund av att Nya testamentet beskriver vissa händelser innan Jesu död som äger rum på speciella veckodagar, vilket gör att man kan jämföra vilka möjliga år som beskrivs. Det gör att Jesus var omkring 35 år gammal när han dog. 

Var levde Jesus?

I Nya Testamentet beskrivs det att Jesus föddes i Betlehem, i samband med att hans föräldrar Josef och Maria hade rest dit för att skattskriva sig. Kort efter födelsen kom några stjärntydare från östern (som vi brukar kalla de tre vise männen). De besökte Kung Herodes för att fråga var judarnas nyfödde konung var. Herodes kände sig hotad av att det skulle ha fötts en ny kung och beordrade därför att alla pojkar under två års ålder skulle dödas. Genom en dröm fick Josef reda på Herodes planer och tog därför med sig Maria och Jesus till Egypten där de levde tills Herodes hade dött. Väl tillbaka i Israel bosatte de sig i Nasaret i den norra delen av landet. Där bodde Jesus tills hans offentliga gärning började i 30-årsåldern. Under denna tid gick han och hans lärjungar runt i stora delar av Israel men tillbringade mest tid i landskapet Galileen  där Nasaret ligger. Under flera av de judiska högtiderna gick Jesus, med sina lärjungar, för att fira dessa i templet i Jerusalem. Det var i samband med en av dessa resor till Jerusalem som Jesus blev arresterad och dödad under den judiska påsken. 

Hur dog Jesus? 

Den judiska påsken firades av judar i Jerusalem varje år för att påminna sig om hur Gud hade låtit dem slippa att vara slavar i Egypten och fått flytta tillbaka till det land som blivit lovade dem. Under denna påskvecka var Jesus och hans lärjungar i Jerusalem. På torsdagen lämnade lärjungen Judas sällskapet och sökte upp Översteprästerna och erbjöd sig att utlämna Jesus till dem. Dessa var judiska ledare som provocerade av Jesu undervisning och gärning. Tidigare på dagen hade de bestämt sig för att gripa Jesus och döda honom. På kvällen leder Judas översteprästerna och en stor grupp människor till Jesus och han blir gripen. Jesus förs  till en rättegång med de judiska ledarna. Morgonen därpå förklaras han skyldig och de tar honom vidare till den romerske ståthållaren Pilatus. Han frågar folket vilken dom som är lämplig för Jesus och folket svarar att han ska korsfästas. Pilatus utlämnar därför Jesus för att piskas och kl 9 blir han korsfäst på kullen som kallades Golgata. Där hänger han i sex timmar, tills han dör kl 15 på fredagen som sedan dess kallas för Långfredagen. 

Skriven av
Martin Alexandersson
livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.