Agape

Vad är agape?

C. S. Lewis använder agape i kärlekens fyra ansikten för att beskriva vad han tror är den högsta nivån av kärlek som mänskligheten känner till: en osjälvisk kärlek som passionerat är engagerad i andras välbefinnande.

Agape har som utryck för kärlek inget med attraktion (Eros) eller familjekärlek (Storge) att göra och är inte heller vänskaplig kärlek (Philia), gästfrihet (Xenia) eller egenkärlek (Philautia).

För att ge en bild av Agape så citerar vi Jesus i Matt 5:43-46
”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig”

Jesus pratar här om en kärlek som inte utgår ifrån åtrå, familjeband, vänskap eller några fördelar som kan uppnås. Tvärt om riktar den sig mot de som förföljer och är fienden. Jesus påstår att Gud agerar på detta sätt mot rättfärdiga och orättfärdiga.

Vad kommer Agape från?

Ordet Agape fanns i det antika Grekland men användes sällan i den antika litteraturen. Däremot kom det att användas frekvent i den grekiska versionen av gamla testamentet (Septuaginta) som Guds kärlek till sin mänsklighet. De första kristna kom sedan att ofta använda detta ord frekvent.

Agape användes av de tidiga kristna för att hänvisa till Guds självuppoffrande kärlek till mänskligheten, som de var engagerade i att återgälda och utöva gentemot Gud och mellan varandra.

Hur används agape?

Den kristna användningen av termen kommer direkt från de evangeliernas beskrivning av Jesu lära. På frågan om vad som var det största budet, sa Jesus till honom: “Du ska älska Herren, din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det första och stora budet. Och det andra är likaså: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” (Matteus 22:37–40).

Ordet agape fick en bred användning för de kristna och betecknade kristen kärlek eller välgörenhet eller till och med Gud själv. Uttrycket “Gud är kärlek” förekommer två gånger i Nya testamentet: 1 Joh 4:8,16. Agape användes också av de tidiga kristna för att hänvisa till Guds självuppoffrande kärlek till mänskligheten, som de var engagerade i att återgälda och utöva gentemot Gud och gentemot varandra.

Tidig tillämpning

Ordet agape används i Nya testamentet för att beskriva en måltid eller högtid som äts av tidiga kristna, som i Judas 1:12 och 2:a Petrusbrevet 2:13.

Tertullianus nämner i sitt försvar av kristna från 200-talet att kristen kärlek väckte hednisk uppmärksamhet: “Det som kännetecknar oss i våra fienders ögon är vår kärleksfulla vänlighet. ”Se bara, säger de, se hur de älskar varandra”

livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.